Ceník

Typy a ceny výstupu rodokmenů


Základní rodokmen přímé otcovské (mateřské) linie - zaznamenává vždy jen otce a jeho ženu (otec otce atd...) až k zakladateli rodu. Zakladatel rodu je nejstarší zjištěný přímý předek.Tzn. např. u 5 generací cca 10 osob (orient. cena cca 2 - 4.000,- Kč). Včetně rodičů nevěst, pokud se naleznou.

Vývod z předků - zaznamenává všechny předky, kteří se v sledu pokolení (rodiče, prarodiče, praprarodiče atd...) podíleli na zplození osoby, pro níž se vývod sestavuje. Je tedy souhrnem všech jeho přímých linií pokrevenství po meči i po přeslici. Tzn. u 5 generací cca 62 osob (orient. cena cca 9 - 12.000,-Kč)

Rodokmen - zaznamenává otcovskou linii se sourozenci až k zakladateli rodu. Zakladatel rodu je nejstarší zjištěný přímý předek. Vnějším znakem členů rodu je společné příjmení. Vnitřním znakem členů rodu je pokrevenství po meči.

Rozrod - zaznamenává veškeré potomstvo pocházející z jednoho společného páru předků. Do rozrodu patří všichni jedinci, muži i ženy, poutaní v přímé linii pokrevenství po meči i po přeslici k prvnímu manželskému páru (zakladatelům rodu) z něhož se rozrod sestavuje. Tady je cena velice individuální a dá se velice orientačně stanovit na začátku bádání a v jeho průběhu upřesňovat.Pro představu 1 osoba cca 100 - 150 Kč.

U jednotlivých osob se jedná o vyhledání záznamů o narození,úmrtí a sňatku, popř. dle dohody i majetkové poměry a ostatní zjistitelné informace (dle individuální dohody).

Případné další náklady budou konzultovány. Samozřejmě lze stanovit cenový strop.

Dle potřeby a dohody je možné studium dalších archiválií – sčítací listy, soupisy poddaných, urbáře, obecní kroniky apod.

Výstup v digitální podobě je v základní ceně, grafický zase dle individuální dohody.

Doba dodání u jednoduchého rodokmenu cca 2 - 3 týdny, jinak dle rozsahu 1 - 3 měsíce.

Co k práci potřebuji?

- co nejstarší relevantní informace o předcích z co nejstaršího období, tzn. z rodných nebo z úmrtních listů, záznamech o sňatku, event. pobytu

- všechny informace ze vzpomínek, rodinných kronik nebo pověstí